SATGURU SWAMI TEORAMJI MAHARAJ'S AARTI

Om jai Guru Teoram, Swami, jai Guru Teoram,
Par-upkari jagat Udhari, Tum ho Pooran-Kam.
Om jai Guru Teoram...

1. Jab Jab Premiun nij hit kaaran, Tumko Pukara,
Swami tumko Pukara, Tab tab guru avtaar dhare tum, Sabh ko nistara.
Om jai Guru Teoram...

2. Prem Parkashee Mandlachaarya, Mantar Sakshee Satnam,
Swami Mantar Sakshee Satnam, Dharma Sanatan ke parcharak, Neeti nipun abhiram.
Om jai Guru Teoram...

3. Desh videsh mein mandli lekar, Pavan de updesh,
Swami Pavan de updesh, Aatam roop lakhaya sabako, Hariya tapa Kalesh.
Om jai Guru Teoram...

4. Pooran achal samadhi teri, Sidha asan braje,
Swami sidh asan braje, Roop manohar sunder lochan, Dekhat man Raje.
Om jai Guru Teoram...

5. Aatam isthita vachan ke poore, Yogi indriya jati,
Swami yogi indriya jati, Param udari dhairya dhari, Param Agadhmati.
Om jai Guru Teoram...

6. Dhan-dhan mat pita kul tera, Dhan tava sadhu-sujan,
Swami dhan tava sadhu-sujan, Dhan who desh jahan tum janmiya, Dhan tava shubha Asthan.
Om jai Guru Teoram...

7. Sura-nar muni-jan harijan gavat guna tumhare,
Swami gavat guna tumhare, Anta na paai sake nar koi, Mahima apar-pare.
Om jai Guru Teoram...

8. Jo jan tumhari aarati gave, Pave so mukti,
Swami pave so mukti, Saadha-sangat ko hardam dije, Pooran guru-bhakti.
Om jai Guru Teoram...

Jai guru Teoram, Swami jai Guru Teoram,
Par-upkari jagat Udhari,Tum ho pooran-kam,
Om jai Guru Teoram...